آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي شهيد قاضي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٢٤,٤١٥ درصد تغییر: ١١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٤,٤٩٨ تعداد خريدار: ٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٤,٤٩٨ حجم معامله: ٢٤,٠٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٣,١٧٠ جمع معامله: ٥٨٧,٢٨٢,٨٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: