آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٣,٧٧٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٧٠ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٧٠ حجم معامله: ٤٦,٣٩١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٧٠ جمع معامله: ١٧٤,٨٩٤,٠٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: