آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توليد مواداوليه الياف مصنوعي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٢٣٧ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٣١ تعداد خريدار: ١٠٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٣١ حجم معامله: ١,٤٩٠,٣٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,١٩٧ جمع معامله: ١,٨٤٣,٨١٣,٥٦٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: