آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلاسكوكار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٠٣٠ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٣٤ تعداد خريدار: ١,٩٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٣٤ حجم معامله: ٢٤,٤٢٧,٤٥٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٩٦ جمع معامله: ٢٥,١٦٧,١٤٢,٣٨٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پلاسكوكار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٠/٠٨/١٣٩١
پلاسكوكار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
پلاسكوكار- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
پلاسكوكار- اطلاعيه توزيع سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت پلاسكوكار سايپا ٢٦/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه ٠٦/٠٤/١٣٩١
پلاسكوكار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پلاسكوكار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پلاسكوكار- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٣١/٠٣/١٣٩١
پلاسكوكار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٦٦٩٠٠٢٥*٦٦٣٠٢٥٠
فاكس: ٦٦٩٢٨٥٥
آدرس: كيلومتر ٤ جاده قديم كرج جنب شركت ساسان ‌،‌صندوق پستي ١٩٣-١٣١٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: