آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهرام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٢٤,٤٢٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٣,٣٦٧ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٣,٣٦٧ حجم معامله: ٢,٨٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٣,٣٦٧ جمع معامله: ٦٦,٥٩٥,٩٥٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه توليدي مهرام- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٢/٠٥/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٥/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ( ٢٢/٠٣/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 ٠٩/٠٢/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 ٠٩/٠٢/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 ٠٩/٠٢/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 ٠٩/٠٢/١٣٩١
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 ٠٥/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥-٨٨٧٢٦١٩٤
فاكس: ٨٨٧٢٦١٩٣
آدرس: خيابان استاد مطهري ، بعد از هتل بزرگ تهران ، شماره ٣٤٣ و ٣٤٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: