آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و ماشين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٥,٢٣٩ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٣٥٠ تعداد خريدار: ٢٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٣٥٠ حجم معامله: ٦٨٩,٦٠٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠١٠ جمع معامله: ٣,٦١٣,١٠٨,٧٦٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لوله و ماشين سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه شركت لوله و ماشين سازي ايران ٢٠/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( ٠٣/٠٣/١٣٩١
لوله و ماشين سازي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٧/١٢/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) ٠٢/١٢/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٦/١١/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٦/١١/١٣٩٠
لوله و ماشين سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 13901229 اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه حسابرسي شده ٢٩/٠٨/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٥٢٤٥٠٥٢ * ٥٢٥٦٧٦٧
فاكس: ٥٢٤٢٩٦٨
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده ساوه ، تپه سفيد ،‌ايستگاه چهاردانگه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: