آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پست بانك ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٥٠٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٥٥ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٥٥ حجم معامله: ٤,٦٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٥٥ جمع معامله: ٦,٦٩٣,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پست بانك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/91 (به پيوست) ١٥/٠٨/١٣٩١
پست بانك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 بر اساس عملكرد 6 ماهه (به پيوست) ١٥/٠٨/١٣٩١
پست بانك - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٧/١٣٩١
پست بانك- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پست بانك - صورتهاي مالي ساليانه منتهي به سال مالي 29/12/1389 (حسابرسي شده) (به پيوست) ٢٧/٠٤/١٣٩٠
پست بانك - صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1389 (حسابرسي شده) (به پيوست) ٢٠/٠١/١٣٩٠
پست بانك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1390 (به پيوست) ٠٧/١٢/١٣٨٩
پست بانك - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/89 (به پيوست) ٠٦/١١/١٣٨٩
پست بانك - صورت هاي مالي ميان دوره اي منتهي به 30/09/89 (به پيوست) ٠٦/١١/١٣٨٩
پست بانک - صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/88 (به پيوست) ٠١/٠٩/١٣٨٩
پست بانک - صورت هاي مالي منتهي به 31/6/89 (حسابرسي نشده) (به پيوست) ٢٩/٠٨/١٣٨٩
پست بانک - صورت سود و زيان منتهي به 31/6/89 (حسابرسي نشده) ١١/٠٨/١٣٨٩
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: