آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
وثوق امین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٣,٤٢١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٢١ تعداد خريدار: ٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٢١ حجم معامله: ٣٩٠,٣١٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤٢١ جمع معامله: ١,٣٣٥,٢٧١,٠٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: