آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پشم‌ بافي‌ توس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:١٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,١٤١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٤١ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٤١ حجم معامله: ٢٥٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٤١ جمع معامله: ٧٨٥,٢٥٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: