آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي‌سديد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٤,٠٧٣ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٢٤ تعداد خريدار: ٦٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٢٤ حجم معامله: ١٥٤,٥٢٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٨٢٥ جمع معامله: ٦٢٩,٤٥٤,٧٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: