آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٦,٤٦١ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥١٨ تعداد خريدار: ٩١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥١٨ حجم معامله: ٣٥٥,٦٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٠٠٠ جمع معامله: ٢,٢٩٧,٦٠٣,٢٥٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: