آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
نرخ برابري ارزها
  تومان دلار آمريكا پوند يورو يكصد ين ژاپن ريال عربستان دلار كانادا درهم امارات لير ترکيه دلار استراليا
تومان ١ ٠.٠٠٠٢٧ ٠.٠٠٠١٩ ٠.٠٠٠١٨ ٠.٠٠٠٢٩ ٠.٠٠١٠١ ٠.٠٠٠٣٤ ٠.٠٠٠٩٩ ٠.٠٠١٠٢ ٠.٠٠٠٣٤
دلار آمريكا ٣,٧١٧ ١ ٠.٧١٤٩٥ ٠.٦٧٧٧٩ ١.٠٧٧٠٨ ٣.٧٥٠٧٦ ١.٢٦٦٠١ ٣.٦٧٢٩٢ ٣.٨٠٨٤ ١.٢٧٢٩٥
پوند ٥,١٩٩ ١.٣٩٨٧١ ١ ٠.٩٤٨٠٣ ١.٥٠٦٥٢ ٥.٢٤٦٢٢ ١.٧٧٠٧٨ ٥.١٣٧٣٥ ٥.٣٢٦٨٤ ١.٧٨٠٤٨
يورو ٥,٤٨٤ ١.٤٧٥٣٨ ١.٠٥٤٨٢ ١ ١.٥٨٩١ ٥.٥٣٣٨ ١.٨٦٧٨٥ ٥.٤١٨٩٧ ٥.٦١٨٨٥ ١.٨٧٨٠٨
يكصد ين ژاپن ٣,٤٥١ ٠.٩٢٨٤٤ ٠.٦٦٣٧٨ ٠.٦٢٩٢٩ ١ ٣.٤٨٢٣٤ ١.١٧٥٤١ ٣.٤١٠٠٨ ٣.٥٣٥٨٦ ١.١٨١٨٥
ريال عربستان ٩٩١ ٠.٢٦٦٦١ ٠.١٩٠٦١ ٠.١٨٠٧١ ٠.٢٨٧١٦ ١ ٠.٣٣٧٥٣ ٠.٩٧٩٢٥ ١.٠١٥٣٧ ٠.٣٣٩٣٨
دلار كانادا ٢,٩٣٦ ٠.٧٨٩٨٨ ٠.٥٦٤٧٢ ٠.٥٣٥٣٨ ٠.٨٥٠٧٧ ٢.٩٦٢٦٦ ١ ٢.٩٠١١٩ ٣.٠٠٨٢ ١.٠٠٥٤٨
درهم امارات ١,٠١٢ ٠.٢٧٢٢٦ ٠.١٩٤٦٥ ٠.١٨٤٥٤ ٠.٢٩٣٢٥ ١.٠٢١١٩ ٠.٣٤٤٦٩ ١ ١.٠٣٦٨٩ ٠.٣٤٦٥٨
لير ترکيه ٩٧٦ ٠.٢٦٢٥٨ ٠.١٨٧٧٣ ٠.١٧٧٩٧ ٠.٢٨٢٨٢ ٠.٩٨٤٨٦ ٠.٣٣٢٤٣ ٠.٩٦٤٤٣ ١ ٠.٣٣٤٢٥
دلار استراليا ٢,٩٢٠ ٠.٧٨٥٥٨ ٠.٥٦١٦٥ ٠.٥٣٢٤٦ ٠.٨٤٦١٣ ٢.٩٤٦٥٢ ٠.٩٩٤٥٥ ٢.٨٨٥٣٨ ٢.٩٩١٨ ١
اين مقدار : از اين ارز : به اين ارز :
نتيجه :