آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 16 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٣/١٣٩٧ ١,٩٤٢,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
٠١/٠٣/١٣٩٧ ١,٩١٧,٠٠٠ ٤٧,٠٠٠
٣١/٠٢/١٣٩٧ ١,٨٧٠,٠٠٠ (٢٢,٠٠٠)
٣٠/٠٢/١٣٩٧ ١,٨٩٢,٠٠٠ ٤٤,٠٠٠
٢٦/٠٢/١٣٩٧ ١,٨٤٨,٠٠٠ (٢٩,٠٠٠)
٢٥/٠٢/١٣٩٧ ١,٨٧٧,٠٠٠ (٧٠,٠٠٠)
٢٤/٠٢/١٣٩٧ ١,٩٤٧,٠٠٠ (١٩,٠٠٠)
٢٢/٠٢/١٣٩٧ ١,٩٦٦,٠٠٠ ٦٢,٠٠٠