آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروپخش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٧,٣٤١ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٠٢١ تعداد خريدار: ٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٠٢١ حجم معامله: ٣٨,٧٦٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٠١٤ جمع معامله: ٢٧١,٩٠٧,٥٦٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروپخش - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
داروپخش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
داروپخش - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
داروپخش - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٥/٠٦/١٣٩١
داروپخش - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
داروپخش- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١١/٠٥/١٣٩١
داروپخش- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
داروپخش- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٥/١٣٩١
داروپخش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
داروپخش- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٣١/٠٤/١٣٩١
داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( گسترش بازرگاني داروپخش) ٢٦/٠٤/١٣٩١
داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/10/10 ( بيودارو) ٢٥/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٨٨٧٥٣٢٤٥
فاكس: ٨٨٧٣٧٣٤٩
آدرس: خيابان شهيد احمد قصير ، خيابان دهم ، پلاك ٥٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: