آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي شهيد قاضي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٢٤,٧٠٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٤,٧٠٥ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٤,٧٠٥ حجم معامله: ٧٠,٥٣٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٤,٧٠٥ جمع معامله: ١,٧٤٢,٦٦٥,٩٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: