آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ١٠,١١٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٢١٥ تعداد خريدار: ٤٢٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٢١٥ حجم معامله: ٩,١٦٤,٢٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,١١٥ جمع معامله: ٩٢,٧٠٨,٧١٦,٢٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: