آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٢/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٤,٦٩٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦٩٥ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦٩٥ حجم معامله: ١٥,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦٩٥ جمع معامله: ٧٠,٤٢٥,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: