آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٢,٧٢٥ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٧٢٨ تعداد خريدار: ٥٠٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٧٢٨ حجم معامله: ١١,٦٢٥,١٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٦٠٢ جمع معامله: ٣١,٦٧٨,٢٨٢,٧٤٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: