آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهندسي تكنوتار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٣,٤٩٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٦٧٩ تعداد خريدار: ١٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٦٧٩ حجم معامله: ٨٠٥,٠١٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤١٠ جمع معامله: ٢,٨١١,٧٦٠,٠٠٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مهندسي تكنوتار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
مهندسي تكنوتار - تغيير آدرس دفتر مركزي شركت (به پيوست) ١١/٠٧/١٣٩١
مهندسي تكنوتار - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره` ١٠/٠٧/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٨/٠٥/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٥/٠٤/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣٠/٠٢/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٧/٠١/١٣٩١
مهندسي تكنوتار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٣/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٨٠٨٧٧٤*٦٨٠٤٦٢٥*٦٨٢٠٠٨٢*٦٨٢٠٥٣٤
فاكس: ٦٨٠٢٣٣٥
آدرس: جاده قديم كرج-بعد از ميدان شير پاستوريزه-خ فتح هفتم-پ ٢٠
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: