آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٢,٥٢٣ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٠٠ تعداد خريدار: ٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٠٠ حجم معامله: ٣٢١,٠٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٢٠ جمع معامله: ٨١٠,٢٢٧,٠٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
سيمان خزر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (اصلاح شده) ١٩/٠٧/١٣٩١
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/06/31 (حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1385/12/29 ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 11 ماهه منتهي به 1384/06/31(حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/07/30 (حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/07/30 (حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) ١٨/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٢٩٥٦٣
فاكس: ٨٨٨٢٠١٨٨
آدرس: خ استاد مطهري ،خ سليمان خاطر ( اول امير اتابك ) ساختمان شماره ١٠٥، طبقه ١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: