آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان مازندران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٢,١٨٧ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٠٧٨ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٠٧٨ حجم معامله: ١,١٧٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٠٧٨ جمع معامله: ٢,٤٤١,٦٥٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان مازندران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٩/١٣٩١
سيمان مازندران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
سيمان مازندران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
سيمان مازندران - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1391 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سيمان مازندران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٣/٠٦/١٣٩١
سيمان مازندران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٣١/٠٤/١٣٩١
سيمان مازندران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
سيمان مازندران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
سيمان مازندران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٩/٠٣/١٣٩١
سيمان مازندران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
سيمان مازندران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 ٢٤/٠٢/١٣٩١
سيمان مازندران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
سيمان مازندران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٧-٨٨٧٨٥٦٣٥*٨٨٨٤٥٤٩٩
فاكس: ٨٨٧٨٣٣٧٨
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: