آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فن آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٤٤,٣٢٤ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤٥,٣٠٠ تعداد خريدار: ١٠٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤٥,٣٠٠ حجم معامله: ١٢٤,٧٠٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤٣,٥٠٠ جمع معامله: ٥,٥٢٨,١٤٨,٢٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي فن آوران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29( ١٥/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٤/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- عدم تغيير بودجه سال 91 ٠٦/٠٤/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٣١/٠٣/١٣٩١
پتروشيمي فن آوران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: