آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آلومينيوم ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٣,٤٤٩ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٤٥٠ تعداد خريدار: ٥٣٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٤٥٠ حجم معامله: ٨,٢٧٩,٦٧٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤١٢ جمع معامله: ٢٨,٥٦٠,١٧٩,٣٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٦/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١٤/٠٨/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تغيير آدرس دفتر مركزي شركت (به پيوست) ١٨/٠٧/١٣٩١
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٧/١٣٩١
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٥/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٠/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٨/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٥/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠٦/١٣٩١
آلومينيوم ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٥/١٣٩١
آلومينيوم ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
آلومينيوم ايران- به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٢٢٢٥٨٧٢٢
فاكس: ٢٢٢٦١٩٦٩
آدرس: خيابان ميرداماد،‌خيابان نفت شمالي ،‌نبش خيابان٤،شماره ٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: