آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 18:35
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آلومينيوم ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 18:35
آخرين قيمت 3,289 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,350 تعداد خريدار: 757 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,350 حجم معامله: 7,518,401 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,201 جمع معامله: 24,730,947,680 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/08/1391
آلومينيوم ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 14/08/1391
آلومينيوم ايران - تغيير آدرس دفتر مركزي شركت (به پيوست) 18/07/1391
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 03/07/1391
آلومينيوم ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/06/1391
آلومينيوم ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 20/06/1391
آلومينيوم ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 18/06/1391
آلومينيوم ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/06/1391
آلومينيوم ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/06/1391
آلومينيوم ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/05/1391
آلومينيوم ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
آلومينيوم ايران- به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-22258722
فاكس: 22261969
آدرس: خيابان ميرداماد،‌خيابان نفت شمالي ،‌نبش خيابان4،شماره 8
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: