آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپا ديزل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٣/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٨٣٨ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٥٣ تعداد خريدار: ٣,٠٨٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٥٣ حجم معامله: ٦٤,٨٢٩,٥٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨١٥ جمع معامله: ٥٤,٣٤٠,٩٩١,٤٩١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا ديزل - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ١٢/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٧/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٠/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
سايپا ديزل- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سايپا ديزل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
سايپا ديزل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
سايپا ديزل- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
سايپا ديزل- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
سايپا ديزل- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٩٩٦٣٧-٨٨٩٠١٤٣٤*١٦-٤١٩٦٥١٣
فاكس: ٤١٩٦٥١٨
آدرس: كيلومتر ١٤ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: