آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان كردستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:20/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 1,067 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,090 تعداد خريدار: 52 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,090 حجم معامله: 287,036 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,031 جمع معامله: 308,472,787 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان كردستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/09/1391
سيمان كردستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/08/1391
سيمان كردستان - اعلام لغو مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/07/91 (به پيوست) 01/08/1391
سيمان كردستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 22/07/1391
سيمان كردستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31- حمل و نقل اعتماد ترابر گروس 22/07/1391
سيمان كردستان - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/07/1391
سيمان كردستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392/06/31 (اصلاحيه) 05/07/1391
سيمان كردستان - شفاف سازي درخصوص افزايش سود سال مالي 31/06/1391 03/07/1391
سيمان كردستان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 18/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: