آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيبر ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٦,٠١٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٩٦ تعداد خريدار: ١١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٩٦ حجم معامله: ٣٠٦,٩٦٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩١٥ جمع معامله: ١,٨٤٥,٦٦٨,٨١٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فيبر ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) ٢٤/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٣/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ٠٢/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٨/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه ١٧/٠٧/١٣٩١
فيبر ايران - اطلاعيه افزايش سرمايه شركت توليد فيبر ايران و پيوست اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت ١٣/٠٦/١٣٩١
فيبر ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
فيبر ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
فيبر ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٧٣٣٠٩٠
فاكس: ٨٨٧٣٩٦٣٦
آدرس: م آرژانتين - بلوار بيهقي- كوي دهم شرقي- پ ٨٩
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: