آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
خاك چيني در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٧,٤١٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٤٩٩ تعداد خريدار: ٤٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٤٩٩ حجم معامله: ١٢٤,٠٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٣٠١ جمع معامله: ٩٢٢,١٢٢,٦٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع خاك چيني ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٣/٠٥/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ٠٢/٠٣/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٢/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٥/٠١/١٣٩١
صنايع خاك چيني ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٨/١٢/١٣٩٠
صنايع خاك چيني ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) ٠٢/١٢/١٣٩٠
صنايع خاك چيني ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٣/١١/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ١٠-٢٢٠١٨١٠٧
فاكس: ٢٢٠١٠٦٣٠
آدرس: خ آفريقا- بالاتر از چهارراه اسفنديار- كوچه رحيمي(چهرازي)-پلاك ٨١- طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: