آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مواداوليه داروپخش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٥,٩٤٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٦٤٩ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٦٤٩ حجم معامله: ٣,١٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٦٤٩ جمع معامله: ١٧,٧٨٣,٠٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توليد مواد اوليه داروپخش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) ٢٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٧/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٥/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه ٣١/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- آگهي ثبت افزايش سرمايه ٢١/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
توليد مواد اوليه داروپخش- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤-٢٣٠٨٦٥٢-٠٢٦١*٥-٦٠٢٦٤٦٤
فاكس: ٦٠٢٦٤٦١
آدرس: كيلو متر ١٨ جاده مخصوص كرج ، خ ٦١ ، كارخانه دارو پخش
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: