آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مواداوليه داروپخش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:17/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 7,471 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,499 تعداد خريدار: 336 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,499 حجم معامله: 1,604,986 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,301 جمع معامله: 11,990,911,292 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توليد مواد اوليه داروپخش - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 22/05/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 17/05/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 31/03/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- آگهي ثبت افزايش سرمايه 21/03/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/03/1391
توليد مواد اوليه داروپخش- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-2308652-0261*5-6026464
فاكس: 6026461
آدرس: كيلو متر 18 جاده مخصوص كرج ، خ 61 ، كارخانه دارو پخش
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: