آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند هكمتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٤,٨١٤ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٣١ تعداد خريدار: ٢٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٣١ حجم معامله: ٨١٥,٥١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦١١ جمع معامله: ٣,٩٢٥,٨٩٤,٣١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ١٨/٠٧/١٣٩١
قند هكمتان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
قند هكمتان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٤/٠٢/١٣٩١
قند هكمتان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١١/٠٢/١٣٩١
قند هكمتان- اطلاعيه شفاف سازي ٢٣/١٢/١٣٩٠
قند هكمتان-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٣/١٢/١٣٩٠
قند هكمتان - شفاف سازي در خصوص نرخ جديد شكر (به پيوست) ٢٤/١١/١٣٩٠
قند هكمتان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٨/١١/١٣٩٠
قند هكمتان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٢٥/١٠/١٣٩٠
قند هكمتان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٢٠/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٨٨٢٨٠٥٨
فاكس: ٨٨٢٨٠٥٨
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: