آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رينگ سازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ١,٣٦٠ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٦٨ تعداد خريدار: ٤١١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٦٨ حجم معامله: ٤,٠٣٩,٣٦٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٢٤ جمع معامله: ٥,٤٩٢,٤٦٦,٩١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
رينگ سازي مشهد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٦/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٣/١٢/١٣٩٠
رينگ سازي مشهد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٩/١٢/١٣٩٠
رينگ سازي مشهد- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٩/١٢/١٣٩٠
رينگ سازي مشهد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٩/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤٠٥٣٠٨٧-٤٤٠٥٥٥٩١
فاكس: ٤٤٠٥٣٠٨٧
آدرس: تهران - فلكه دوم صادقيه- ابتداي خ آيت الله كاشاني- نرسيده به بوستان دوم- پ ١٣ مشهد : كيلومتر ٩ بزرگراه آسيايي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: