آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نوسازي و ساختمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ١,٦٨٥ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٠٠ تعداد خريدار: ٣٠٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٠٠ حجم معامله: ٢,٦٦٠,٤٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٥٢ جمع معامله: ٤,٤٨٣,٦٢٥,٣٤٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نوسازي و ساختمان تهران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٤/٠٨/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٢١/٠٦/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- شفاف سازي ١٥/٠٥/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١١/٠٥/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٢/٠٤/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٠/٠٤/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٤/٠٤/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٣/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٩/٠٢/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠٤/٠٢/١٣٩١
نوسازي و ساختمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٩-٨٨٦٥٢٤٠٠ * ١٣-٨٨٦٥٢٤١١ * امور سهام : ٤-٨٨٦٥٢٤٥٣ * ٨٨٦٥٢٤٥٧
فاكس: ٨٨٦٥٢٤٥٢
آدرس: ميدان ونك ، ابتداي خيابان ونك ،برج اداري آسمان ، طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: