آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه رازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ١,٥٧٨ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٩٩ تعداد خريدار: ١٠٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٩٩ حجم معامله: ٨١٤,٠٨٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٥٢ جمع معامله: ١,٢٨٤,٦٤١,٥٣٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٨/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پيوست) ٢٤/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٨/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) ٠٥/٠٧/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 29/12/90 ١٧/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- آگهي ثبت افزايش سرمايه ١٥/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١١/٠٥/١٣٩١
بيمه رازي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 31/03/1391 ٠٩/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
شيشه دارويي رازي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: