آخرين بروزرساني : 21/09/1397 ساعت : 17:55
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مالی و اعتباری توسعه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/09/21
تثبیت شده:19/09/1397 آخرين اطلاعات:21/09/1397   ساعت: 17:55
آخرين قيمت 788 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 788 تعداد خريدار: 88 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 788 حجم معامله: 1,442,918 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 787 جمع معامله: 1,136,993,384 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1388 31/03/1391
اعتباري توسعه- صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مالي منتهي به 29/12/1387 31/03/1391
اعتباري توسعه- گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالي پيش بيني شده منتهي به 30 اسفندماه 1391 28/12/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 9 ماهه منتهي به 30/09/1390 27/12/1390
اعتباري توسعه - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 (شركت كارگزاري توسعه فردا) 18/11/1390
اعتباري توسعه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 خدمات ارزي و صرافي توسعه 18/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: