آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توکاریل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ١,٣٩٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٢٥ تعداد خريدار: ٢١١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٢٥ حجم معامله: ١,٦٦٩,٨٧٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٧٤ جمع معامله: ٢,٣٣٥,٩٤٨,٢٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توكا ريل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
توكا ريل - تغييرات در تركيب اعضاي هيات مديره (به پيوست) ٠٣/٠٧/١٣٩١
توكا ريل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٨/٠٦/١٣٩١
توكا ريل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
توكا ريل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٧/٠٤/١٣٩١
توكا ريل- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
توكا ريل- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٢/٠٢/١٣٩١
توكا ريل- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 11 ماهه ١٤/٠١/١٣٩١
توكا ريل- صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 28/04/1390 ٢٧/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: