آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اشتاد ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٤,٦١٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٢٠ تعداد خريدار: ٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٢٠ حجم معامله: ٤٠,٣٢٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٤٠٣ جمع معامله: ١٨٥,٩٩٥,١٤٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: