آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشیمی خلیج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٧,٦٢٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٧٥٢ تعداد خريدار: ٣١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٧٥٢ حجم معامله: ٤,٢٣٣,٣٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٤٤٠ جمع معامله: ٣٢,٢٧٣,٢٨٩,٤٠٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: