آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آذریت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:١٠/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٧,٠٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٠٠٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٠٠٠ حجم معامله: ٣,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٠٠٠ جمع معامله: ٢١,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: