آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي‌سديد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٧,٠٣٥ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٠٤٠ تعداد خريدار: ٨٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٠٤٠ حجم معامله: ٣٨٩,٩٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٣٥٠ جمع معامله: ٢,٧٤٣,١٤٣,٨٤٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: