آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٢٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قاسم ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٢٨
آخرين قيمت ٢,٣٨٨ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٣٨٨ تعداد خريدار: ٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٣٨٨ حجم معامله: ٥٤٠,٤٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٨٨ جمع معامله: ١,٢٩٠,٧٠٦,٨٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: