آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تابان نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٤/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٠
آخرين قيمت ٣,٩٩٠ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٩٩٣ تعداد خريدار: ٧٢٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٩٩٣ حجم معامله: ٦,٢٣٣,٥٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٥٠ جمع معامله: ٢٤,٨٦٩,٧٧٥,٩٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: