آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
عمران نائين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٣/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٢,٢٩٠ درصد تغییر: ١١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٧٠٠ تعداد خريدار: ٢١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٧٠٠ حجم معامله: ٥٥,٩٦٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٠٠ جمع معامله: ١٥١,١٠٠,١٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: