آخرين بروزرساني : ٢٧/٠٥/١٣٩٧ ساعت : ٠٩:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٥/٢٧
تثبیت شده:٢٣/٠٥/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٥/١٣٩٧   ساعت: ٠٩:٠٥
آخرين قيمت ٤,٤٨٤ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦٥٠ تعداد خريدار: ٢١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦٥٠ حجم معامله: ٤٨,٤٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٠٣ جمع معامله: ٢١٧,٠٥٨,٣٩٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: